Blog om økonomi

Aktiv vs. Passiv investeringsstrategi i 2016

Aktiv vs. Passiv investeringsstrategi i 2016

Har du, som rigtig mange andre, bedt banken om at investere pengene for dig? I så fald har du indirekte valgt en aktiv investeringsstrategi, hvilket betyder at du mener det er muligt at opnå et bedre afkast end det, der i daglig tale kaldes for ”markedsafkastet”. Markedsafkastet er er et gennemsnit af det afkast alle aktører har opnået på markedet.

Du tror med andre ord på at netop din bank, med deres tilknyttede porteføljeforvaltere, er i stand til at ”slå markedet” ved at købe de værdipapirer, der er på vej op og sælge dem, der er på vej ned og at din bank kan slå markedet systematisk og konsekvent over tid. Derved giver du banken lov til at placere pengene i aktivt forvaltede investeringsforeninger, som både er dyre i drift og som banken tjener på at sælge til dig.

Har du, bevidst eller ubevidst, valgt at investere i en aktivt forvaltet investeringsforening bør du hvert år følge op på, om den aktive investeringsstrategi har været pengene værd! Med andre ord bør du stille dig selv følgende spørgsmål:

1.       Har den aktivt forvaltede investeringsforening givet et merafkast i forhold til en passiv investeringsstrategi?

2.       Kan merafkastet retfærdiggøre den større omkostning ved at vælge en aktivt forvaltet investeringsforening frem for en passivt forvaltet investeringsforening?

Stort set alle danske banker formidler investeringsaftaler baseret på aktiv forvaltning. I denne analyse vil vi kigge nærmere på Danske Banks investeringsplejeaftale til private der kaldes ”Flexinvest Fri”. Målet er klart: Hvordan har afkastet på investering af 1 million kroner i Flexinvest Fri klaret sig relativt til en passiv investeringsstrategi i 2016.

 Investering gennem Flexinvest Fri

På Danske Banks hjemmeside kan man læse: ”Med Flexinvest Fri får du plejet dine investeringer i frie midler af vores investeringseksperter, uden du skal gøre noget. Vi overvåger investeringen og sørger for, at den har den optimale sammensætning af aktier og obligationer ud fra vores forventninger til de finansielle markeder.” Allerede her formår Danske Bank at sætte barren højt - forventningerne til et godt afkast er skruet godt op. Men bliver der leveret på forventningerne?

Af samme faktaark fremgår det at midlerne investeres i fire investeringsforeninger, der investerer i følgende områder: Korte danske obligationer, danske obligationer, udenlandske obligationer og aktier. De fire investeringsforeninger er alle aktivt forvaltede investeringsforeninger.

Med afsæt i en tidshorisont på 7 år, blev der 1. januar 2016 sammensat fire Flexinvest Fri porteføljer på 1 million kroner. De fire porteføljer repræsenterer forskellige risikoprofiler (Lav, Middel, Høj og Meget høj) og er sammensat på følgende måde:

Flexinvest Fri                                         Risikoprofil til højre

Lav

Middel

Høj

Meget høj

Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer

60%

50%

30%

20%

Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligationer

10%

10%

15%

10%

Danske Invest Engros Flexinvest Udenlandske Obligationer

15%

15%

15%

15%

Danske Invest Engros Flexinvest Aktier

15%

25%

40%

55%

 

 

 

 

 

Vægtet risiko[1]

2,7

3,0

3,5

3,9

Tabel 1:Fordeling jf. faktaark og egen tilvirkning

Herunder kan du se hvordan porteføljerne klarede sig i 2016[2]:

Flexinvest Fri                                   Risikoprofil til højre

Lav

Middel

Høj

Meget høj

Afkast i pct. (efter omkostninger til investeringsforening)

4,51%

4,93%

5,59%

6,16%

Afkast i kroner

45.116

49.308

55.933

61.558

Gebyr for Flexinvest Fri til Danske Bank

3.375

3.375

3.375

3.375

Afkast i kroner efter omkostninger før skat

41.741

45.933

52.558

58.183

Tabel 2: Data fra investering.dk. Egen tilvirkning

Afkastet fra Middel-risiko porteføljen i 2016 blev 4,93%, svarende til et afkast på 49.307 kr., efter at de løbende administrationsomkostninger i de fire investeringsforeninger er blevet betalt. Hertil skal så fratrækkes gebyr for Flexinvest Fri-aftalen til Danske Bank på 3.375 kr., hvorfor det samlede afkast før skat og efter omkostninger beløber sig til 45.933 kr.

Investering gennem BOFI

Vi yder individuel investeringsrådgivning til vore kunder, uagtet kundens nuværende investerings-sammensætning. Det betyder at anbefalinger fra BOFI ofte afviger fra den porteføljesammensætning, banken har anbefalet. Da formålet her er at perspektivere afkastet fra Flexinvest Fri – porteføljen, vil porteføljen fra BOFI i dette tilfælde blive sammensat ud fra ambitionen om samme strategiske investeringsfokus som Flexinvest Fri.

VI har den grundholdning at de fleste privatinvestorer er bedst tjent med en passiv investeringsstrategi, hvor kunden målrettet sigter efter markedsafkastet. Derfor vælger vi ofte passivt forvaltede investeringsforeninger fremfor aktivt forvaltede investeringsforeninger, når vi sammensætter porteføljer for kunden. Herunder argumenterer vi kort for sammensætning af porteføljen (”BOFI-porteføljen”), der søger at matche samme investeringsmæssige fokus som Flexinvest Fri med middel risiko[3]:

1.       Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer (1) består hovedsageligt af danske obligationer (ca. 85%), hvoraf ca. 7,6% er placeret i andre Danske Invest investeringsforeninger. Langt de fleste af disse er realkreditobligationer og anses som værende af god kreditkvalitet.

2.       Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligationer (2) består hovedsageligt af stat- og realkreditobligationer af forskellig løbetid og anses ligeledes som værende af god kreditkvalitet.

En oplagt løsning vil være at erstatte (1) og (2) med en indeksbaseret passivt forvaltet investeringsforening, der fokuserer på obligationer (f.eks. Sparinvest Index Stabile Obligationer). Men da langt størstedelen af disse obligationer påvirkes af den samme risikofaktor (markedsrenten i samfundet), har vi valgt at erstatte (1) og (2) med en sammensat portefølje bestående af tre specifikke realkreditobligationer. Samtidig placeres 100.000 kr. på en indlånskonto med en årlig forrentning på 0,8%.

3.       Danske Invest Engros Flexinvest Udenlandske Obligationer (3) består af 998 forskellige papirer, hvoraf de fem største beholdninger (som udgør ca. 35%), består af andre Danske Invest afdelinger. Afdelingen investerer i udenlandske obligationer, både stats- og virksomhedsobligationer med høj og lav kreditkvalitet. De årlige administrationsomkostninger udgør her 1,22%.

Vi har valgt at erstatte (3) med en portefølje af to andre investeringsforeninger med samme overordnede globale og kreditkvalitetsmæssige spredning. Disse to investeringsforeninger er ganske vist også aktivt forvaltet (der var ikke et passende passivt forvaltet alternativ), men de har væsentligt lavere årlige administrationsomkostninger på henholdsvis 0,32% og 0,55%.

4.       Danske Invest Engros Flexinvest Aktier (4) består af over 2.000 forskellige værdipapirer[4]. Ca. 25% af foreningen er placeret i andre Danske Invest afdelinger, der selv har investeret i forskellige værdipapirer. Ca. 45% er investeret i USA, ca. 35% i Europa og ca. 6% i Japan.

Da der kun skal investeres for godt 250.000 kr. i aktier (25% af 1 million kr.), kan der ikke opnås en tilstrækkelig spredning af risiko ved at investere i enkeltaktier. Derfor erstattes (4) med en portefølje af tre passivt forvaltede investeringsforeninger med fokus på henholdsvis USA, Europa og Japan.

Således består den samlede anbefalede portefølje fra BOFI af følgende:

BOFI portefølje                                Risikoprofil til højre

Lav

Middel

Høj

Meget høj

Tre specifikke realkreditobligationer

55%

50%

37,5%

25%

Indestående på højrentekonto

15%

10%

7,5%

5%

To investeringsforeninger: Fokus på global og kreditkvalitetsmæssig spredning

15%

15%

15%

15%

Tre investeringsforeninger: Fokus på USA, Europa og Japan

15%

25%

40%

55%

 

 

 

 

 

Vægtet risiko[5]

2,45

2,9

3,5

4,1

Tabel 3:Fordeling af portefølje sammensat af BOFI

Herunder kan du se hvordan BOFI-porteføljen har klaret sig igennem 2016:

BOFI portefølje                               Risikoprofil til højre

Lav

Middel

Høj

Meget høj

Afkast i pct. (efter omkostninger til investeringsforening)

5,05%

6,14%

7,61%

9,07%

Afkast i kroner

50.455

61.358

76.075

90.720

Gebyr til BOFI for monitorering af portefølje

8.400

8.400

8.400

8.400

Afkast i kroner efter omkostninger før skat

42.055

52.958

67.675

82.320

Tabel 4: Data fra investering.dk. Egen tilvirkning

Afkastet fra porteføljen i 2016 blev 6,14% ved en middel risiko, svarende til et afkast på 61.358 kr., efter at de løbende administrationsomkostninger i investeringsforeningerne er blevet betalt. Hertil fratrækkes et månedligt honorar til BOFI for løbende monitorering og servicering af porteføljen, svarende til 8.400 kr. pr. år, hvorfor det samlede afkast før skat og efter omkostninger beløber sig til 52.958 kr.

Er Flexinvest Fri pengene værd?

Vi sammenfatter resultaterne fra ovenstående tabeller:

Afkast efter alle omkostninger 

Lav

Middel

Høj

Meget høj

Flexinvest fri – portefølje

41.741

45.933

52.558

58.183

BOFI – portefølje

42.055

52.958

67.675

82.320

Merafkast v/ BOFI efter alle omkostninger

314

7.025

15.117

24.137

Tabel 5: Egen tilvirkning

Leverer Danske Bank et tilfredsstillende afkast ud fra de forventninger, de stillede op tidligere? Ud fra ovenstående tabel må svaret være… Nej! Tabel 5 viser at Flexinvest Fri i 2016 ikke formår at levere det merafkast, der klart og entydigt retfærdiggør, hvorfor man skal betale mere for at få banken til at forvalte pengene med en aktiv investeringsstrategi.

Tabel 5 viser at porteføljen fra BOFI klarede sig bedre end Flexinvest Fri uanset kundens risikoprofil. Det var altså muligt at sammensætte en passivt forvaltet portefølje, der ikke blot klarer sig lige så godt som Flexinvest Fri, men også klarer sig bedre målt på afkast efter alle omkostninger … Det er da interessant viden, synes du ikke?

 [1] Den vægtede risiko er beregnet ud fra porteføljens vægt af de enkelte investeringsforeningers risikokategori, der går fra 1 (lille risiko) til 7 (meget høj risiko). Risikokategorien fremgår af investeringsforeningens faktaark.

[2] Det antages at der ikke blev købt eller solgt yderligere værdipapirer i løbet af 2016.

[3] Alle beholdningsopgørelser for de fire Danske Invest Engros Flexinvest investeringsforeninger er opgjort pr. 31/1-2017

[4] Det er tankevækkende at investeringsforeningen har investeret i over 2.000 forskellige værdipapirer. Det må være pænt udfordrende for porteføljeforvalteren at have en opdateret kvalificeret mening om samtlige papirer på én gang. Det lugter lidt af at investeringsforeningen ”blot” sigter efter markedsafkastet – og tager sig godt betalt for det samtidig!

[5] Den vægtede risiko er beregnet ud fra porteføljens vægt af de enkelte investeringsforeningers risikokategori, der går fra 1 (lille risiko) til 7 (meget høj risiko). Risikokategorien fremgår af investeringsforeningens faktaark. Indestående på højrentekontoen har en risikokategori på 0.